O autoru / About the author

Pavle Hegeduš. Borges’ tiger and/or Malevich's spiral, oil on canvas, 60 x 50 cm, 2013 / Pavle Hegeduš. Borgesov tigar i/ili Maljevičeva spirala, ulje na platnu, 60 x 50 cm, 2013.Pavle Hegeduš. Borgesov tigar i/ili Maljevičeva spirala, ulje na platnu,
60 x 50 cm, 2013.
Pavle Hegeduš. Borges’ tiger and/or Malevich’s spiral, oil on canvas,
60 x 50 cm, 2013

SLIKA POSLIJE SLIKE…
Na kraju, mislim da je zaključak vrlo jasan, kako i sam naslov izložbe tumači «slika poslije slike», Hegeduš je sebi i nama vrlo jasno i precizno razložio siže svog životnog slikarskog ideala, znak je početak i kraj slike (slika prati oblik i značenje znaka).
Vlastimir Kusik; Slika poslije slike; katalog izložbe: Galerija likovnih umjetnosti Osijek, rujan – listopda 2005.

TRI KATEDRALE – Osijek, Đakovo i Pečuh
Autor se dominantno bavi vrlo interesantnom morfološkom temom tretirajući lik ili tijelo kao stvaratelja uzorka (fraktal u informatici).
Sama izložba osmišljena je kao ambijentalna instalacija realnih fotografija izložaka i slikarsko-digitalnih intervencija kojima se interpretira i akcentuira razmatrani eksponat i pročišćava do grafičke razine znaka i simbola.
Andrija Mutnjaković
Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Zagreb, 16. travnja 2012.
Izložbeni slikarsko-multimedijski projekt (instalacija fotografija-printova, monografija, slika, refleksije…) Galerija Kazamat HDLU, Osijek 6. – 14. listopada 2012.

BORGESOV TIGAR
„Ja sam tigar – zrcalna slika svoje autodestrukcije“, Jorge Luis Borges
Onaj koji se stapa sa svojim motivom je slikar, on je taj koji u sebi i drugima pronalazi zajedničke fraktale neprepoznatljive i skrivene za osjetila nas običnih ljudi. Svojom začudnom imaginacijom u bilo kojem umjetničkom stilu (od nadrealizma do hiperrealizma, od pop-arta do plakata) autor nas odvodi u svijet samo jednog motiva i beskonačnih analogija novonastalih ideja. Gdje prestaje zbilja počinje metafora.
Nebojša Janić, Predgovor katalogu izložbe «Borgesov tigar». Galerija Vernissage,  Osijek; svibanj – lipanj 2013.

031_a (4)(_b)b

Pavle Hegeduš. Autoportret sa trskom; ulje na platnu, 30 x 30 cm, 2012.,
Pavle Hegeduš. Self-portrait with reed; oil on canvas, 30 x 30 cm, 2012

PAVLE HEGEDUŠ
Pavle Hegeduš je rođen 1949. godine u Osijeku. Na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek grafike, diplomirao je u Zagrebu u klasi profesora Ante Kuduza 1978. godine.
Pored slikarstva i grafike intenzivno se bavi vizualnim komunikacijama – grafičkim i web-dizajnom, te refleksijama s područja teorije oblikovanja. Član je HDLU-a i ULUPUH-a. Atelijer: Osijek, Š. Petefija 41. Tel: 031/302-279
E-mail: pavle.hegedus@os.htnet.hr

 

IMAGE AFTER IMAGE…
In the end, I think that the conclusion is very clear, same as the title of the exhibition itself interprets “image after image”, Hegeduš has both to us and to himself expounded the subject-matter of his life’s painting ideal, the logo is the beginning and the end of the painting (the painting follows the form and the meaning of the logo).
Vlastimir Kusik; Image after image; catalogue of the exhibition: The Fine Art Gallery Osijek, September – October, 2005

THREE CATHEDRALS – Osijek, Đakovo and Pečuh
The author is very dominantly dealing with a very interesting morphological theme treating a figure or a body as a model creator (fractal in informatics).
Exhibition itself works out as ambient installation of realistic photographs of exhibits and painting-digital interventions, which interpret and put the accent on the analysed exhibit, which is being refined to a level of graphic signs and symbols.
Andrija Mutnjaković
Full member of the CroatianAcademy of Sciences and Arts
Zagreb, 16 April, 2012
Exhibition of the fine art-multimedia project. Gallery Kazamat CAA, Osijek 6. – 14th October 2012

BORGE’S TIGER
„It is a tiger that destroys me but I am the tiger“, Jorge Luis Borges
One that blends with its motif is the painter. He is the one who in himself and others finds common fractals unrecognizable and hidden from ordinary senses of people. Author’s unordinary imagination in any artistic style (from surrealism to hyperrealism, from pop art to posters) introduces us to the world of only one motive and endless analogies emerging ideas. Where reality stops begin metaphor.
Nebojša Janić
Preface to the exhibition catalog, “Borge’s tiger”. Gallery Vernissage, Osijek; May-June 2013

PAVLE HEGEDUŠ
Pavle Hegeduš was born in 1949 in Osijek, Croatia. In the year 1978 he graduated from the Department of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Zagreb, in the class of Professor Ante Kuduz.
Along with painting and graphic art, he is intensively engaged in visual communications – graphic and webdesign, and reflections from the field of design theory. Member of HDLU and ULUPUH. Atelier: Croatia, Osijek, Š. Petefija 41. Phone: +385 31/302-279
E-mail: pavle.hegedus@os.htnet.hr